top of page
Nocleg w Rowach
Domki Villa Victoria w Rowach logo

Regulamin

 1. Obiekty wynajmowane są na turnusy 7-dniowe (od soboty do soboty), poza sezonem terminy do uzgodnienia. Doba rozpoczyna się o godz.15.00 a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

 2. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod nr: (0048) 606 401 937 oraz (0048) 606 110 366 lub mailowo pod adresem: info@domki-rowy.net

 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata kaucji w wysokości 30% wartości całego wynajmu, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia rezerwacji telefonicznej. Wpłata 30% kaucji, jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu pobytu.

 4. W przypadku chęci pobytu z psem lub innym zwierzęciem należy tę informację zgłosić Wynajmującemu przed dokonaniem wpłaty zadatku, w przypadku nie poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, przysługuje mu prawo do naliczenia opłaty za pobyt zwierzęcia.

 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia najmu obiektu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości opłaty za pobyt.

 6. Pozostałą kwotę za najem obiektu należy wpłacić gotówką w chwili przekazania kluczy do obiektu.

 7. Do kwoty wynajmu należy doliczyć opłatę za media w wysokości 1,00zł wg. wskazań licznika. Rozliczenie następuje w dniu wyjazdu.

 8. Po otrzymaniu kluczy od obiektu Najemca proszony jest o zapoznanie się z wyposażeniem i zgłoszenie ewentualnych usterek w dniu przyjazdu.

 9. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

 10. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione w Obiekcie oraz na terenie działki wynajmowanego obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektu.

 11. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

 12. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe (dot. wszystkich obiektów).

 13. Najemca nie może przekazywać wynajmowanego obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 14. Wynajmujący udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.

 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 • Black Facebook Icon
bottom of page